POLÍTICA DE PRIVACITAT

I. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Gas Natural Redes GLP, SA (d’ara endavant, “Redes GLP”), amb domicili a l’av. De San Luis, núm. 77, 28033 Madrid, i amb CIF A-66829045, és l’entitat responsable del tractament de les vostres dades personals.

 

II. DADES PERSONALS QUE TRACTEM

II.1. Origen de les dades personals que tractem

Les dades personals que són tractades per Redes GLP poden provenir de les fonts següents:

 • Dades que heu aportat (p. ex. nom, cognoms, DNI, telèfon, adreça electrònica, IBAN, etc.).
 • Dades observades per Redes GLP o generades com a conseqüència del desenvolupament, la tramitació i el manteniment de la relació entaulada entre vós i Redes GLP (p. ex. consums efectuats, quantitats degudes, etc.).
 • En el cas de les dades de contacte professional de les persones de contacte i representants legals d’entitats, així com d’empresaris individuals i professionals liberals, o bé de representants de comunitats de propietaris, poden haver estat obtingudes de les diferents fonts indicades en l’apartat III.D d’aquesta Política.

II.2. Categories de les dades personals que tractem

Redes GLP podrà arribar a tractar dades personals de diferents tipologies, en funció de la finalitat a la qual s’hagin de destinar:

 • Dades identificatives i de contacte, com ara nom i cognoms, DNI, passaport o NIE, adreça electrònica, adreça postal, telèfon, adreça IP, CUPS, IBAN, signatura manuscrita o electrònica, veu (p. ex. enregistrament de comunicacions telefòniques), imatge.
 • Dades d’usuari i contrasenya per a registre i accés a apps o plataformes web de Redes GLP.
 • Dades econòmiques i financeres, com ara número de compte bancari de domiciliació, quantitats degudes a Redes GLP.
 • Dades de circumstàncies socials, com ara característiques de l’habitatge o local.
 • Dades associades a la instal·lació o al contracte de subministrament, com ara: números de contracte, consums d’energia, historial de consums, consultes, peticions i reclamacions realitzades, així com qualsevol altra informació associada a aquests contractes.
 • Dades acadèmiques i professionals, com ara: activitat professional, entitat en la qual treballa, càrrec.
 • Dades de navegació i d’ús dels canals digitals de Redes GLP (quan ho hàgiu consentit) i d’altres recollides a través de l’ús de les apps o dispositius de Redes GLP (quan ho hàgiu autoritzat habilitant els permisos corresponents a l’app de Redes GLP que les requereixi, o quan d’una altra manera ho hàgiu consentit).

 

III. FINALITAT DEL TRACTAMENT, BASE LEGAL, DESTINATARIS I TERMINI DE CONSERVACIÓ

En el quadre que s’adjunta a continuació trobareu la informació següent per a cada un dels tractaments de dades que fa Redes GLP:

 • Finalitat del tractament: motiu pel qual Redes GLP tracta les vostres dades personals.
 • Base jurídica: base legal que permet el tractament de les vostres dades personals per part de Redes GLP per a cada una de les finalitats descrites. Quan la base sigui el vostre consentiment, significa que les vostres dades només seran tractades amb aquesta finalitat quan prèviament hàgiu manifestat, mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, la vostra conformitat amb aquest tractament, i en aquest cas tindreu dret a revocar el vostre consentiment en qualsevol moment, sense efecte retroactiu, si així ho desitgeu. Quan la base sigui l’interès legítim, Redes GLP haurà fet un judici de ponderació entre l’interès legítim perseguit i els seus interessos o els seus drets i llibertats fonamentals, concloent que el primer preval sobre els segons. Podeu sol·licitar més informació sobre aquest judici de ponderació adreçant-vos al delegat de protecció de dades a través dels canals indicats en aquesta Política de privacitat. Així mateix, us recordem que teniu dret a oposar-vos a qualsevol tractament de les vostres dades personals que estigui basat en l’interès legítim, i podeu exercir aquest dret a través dels canals que s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
 • Destinataris: aquells tercers als quals, si escau, es podrien comunicar les vostres dades personals i el motiu de la comunicació. Amb caràcter general, per a qualsevol de les finalitats que es descriuran en aquest apartat III, Redes GLP haurà de comunicar les vostres dades personals a aquells tercers als quals per mandat legal estigui obligada a lliurar-les-hi. D’altra banda, també podran tenir accés a les vostres dades personals alguns proveïdors i prestadors de serveis contractats per Redes GLP perquè, en qualitat d’encarregats del tractament, us assisteixin en la consecució de la finalitat del tractament corresponent. Aquests proveïdors actuaran subjectes a un contracte d’encàrrec del tractament, garantint el compliment legal en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
 • Termini de conservació: termini durant el qual Redes GLP tractarà les vostres dades personals. No obstant això, conforme al que disposa la legislació aplicable, les vostres dades podran posteriorment romandre bloquejades per a la seva posada a disposició de jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques competents, per a l’exigència de possibles responsabilitats derivades del tractament i només pel termini de prescripció d’aquestes.

A. ABANS DE DISPOSAR D’UN CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE GAS PROPÀ
Quan inicieu un procés de contractació de subministrament de gas propà, facilitant per a això les vostres dades personals, aquestes podran ser tractades per Redes GLP amb les finalitats següents:

FINALITAT DEL TRACTAMENT

BASE JURÍDICA

DESTINATARIS

TERMINI DE CONSERVACIÓ

OBSERVACIONS

Gestionar i tramitar una sol·licitud de subministrament que hàgiu realitzat, així com contactar-vos per informar-vos sobre la situació i l’estat d’aquesta sol·licitud, i resoldre qualsevol dubte durant l’esmentat procés d’alta.

L’execució del contracte subscrit amb vós o l’aplicació a petició de vós de mesures precontractuals.

Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Redes GLP, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.

Redes GLP conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que es completi el procés de sol·licitud de subministrament. En el cas que, per qualsevol motiu, l’esmentat procés fos cancel·lat o no arribés a terme, les vostres dades es conservaran fins a un màxim de sis mesos des de l’última gestió realitzada en el curs del procés esmentat.

Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.

Per poder dur a terme el procés de contractació del subministrament, se us sol·licitaran algunes dades que són imprescindibles per a tal finalitat, per la qual cosa no podrem gestionar la vostra sol·licitud i informar-vos sobre el seu estat en el cas de no facilitar-los.

B. QUAN SOU TITULAR D’UN CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT

Adquiriu la condició de titular d’un contracte de subministrament quan formalitzeu un contracte de subministrament de gas propà amb Redes GLP. Si teniu un contracte de subministrament, Redes GLP actuarà com la vostra empresa subministradora i distribuïdora de GLP.

Quan sigueu titular d’un contracte de subministrament, les vostres dades personals podran ser tractades per Redes GLP amb les finalitats que es descriuran a continuació.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

BASE JURÍDICA

DESTINATARIS

TERMINI DE CONSERVACIÓ

OBSERVACIONS

El manteniment, desenvolupament i gestió de la relació contractual (p. ex. gestió de lectures, facturació, cobrament, concertació de visites, gestió de sol·licituds i reclamacions, etcètera)

L’execució del contracte de subministrament.

Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Redes GLP, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.

Les dades personals es conservaran i es tractaran amb aquesta finalitat mentre subsisteixi la relació contractual per a la gestió de la qual són necessaris.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.

Posteriormente,
podría ser de aplicación la obligación de bloqueo impuesta por la legislación.

Les dades que heu facilitat a Redes GLP per contractar el subministrament són utilitzades per Redes GLP per gestionar el vostre contracte de subministrament de gas propà.

Comunicar-vos la necessitat d’efectuar la inspecció periòdica de la instal·lació receptora comuna i/o individual de la vostra instal·lació.

El compliment d’una obligació legal.

Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Redes GLP, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.

Redes GLP conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat mentre siguin necessàries per a la finalitat descrita.

Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.

La disposició addicional primera del Reial Decret 984/2015, de 30 d’octubre, que regula el mercat organitzat de gas i l’accés de tercers a les instal·lacions del sistema de gas natural, estableix l’obligació de les empreses distribuïdores de gas de comunicar als usuaris connectats a la seva xarxa la necessitat d’efectuar la inspecció periòdica de les instal·lacions receptores comunes i/o de les instal·lacions individuals dels punts de subministrament connectats a les seves xarxes, amb la periodicitat establerta en la reglamentació vigent de qualitat i seguretat industrial.

Contactar-vos per fer-vos arribar, per qualsevol mitjà, comunicacions informatives relacionades amb la vostra instal·lació o contracte de subministrament de GLP i els serveis associats (p. ex. documentació relacionada amb les operacions a la vostra instal·lació, campanyes d’actualització de les dades, etcètera).

No són comunicacions comercials.

L’interès legítim de Redes GLP a assegurar, certificar i documentar el correcte funcionament i seguretat de la vostra instal·lació i subministrament de GLP o gas propà tal com exigeix la normativa del sector gasista, així com informar els clients sobre aspectes de la seva relació contractual amb Redes GLP.

Redes GLP no aprecia cap perjudici derivat per a vós d’aquest tractament, i estima que teniu una expectativa raonable de ser informat sobre els aspectes relatius a la vostra relació amb Redes GLP.

Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Redes GLP, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.

Redes GLP únicament conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que ocorri el primer dels esdeveniments següents:

(i) Quan deixeu de ser titular d’un contracte de subministrament.

(ii) Quan exerciu el vostre dret d’oposició.

Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.

Us podreu oposar al tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat en qualsevol moment i de manera gratuïta dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.

Contactar-vos per conèixer el vostre grau de satisfacció i qualitat del servei rebut en relació amb la vostra instal·lació o contracte de subministrament. Pot requerir l’enregistrament de la trucada que, si escau, es faci. Inclou la trucada per conèixer els motius de baixa en el supòsit que decidíssiu cessar el subministrament de gas.

L’interès legítim de Redes GLP a avaluar la qualitat del servei prestat, tant per la mateixa Redes GLP com per aquells col·laboradors o tercers amb què treballeu en relació amb aquests serveis, perquè és fonamental per garantir uns estàndards de qualitat adequats.

Redes GLP considera que, en rebre un servei per part de Redes GLP, teniu una expectativa raonable de ser consultat referent a això.

Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Redes GLP, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.

Redes GLP únicament conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que ocorri el primer dels esdeveniments següents:

(i) Quan deixeu de ser titular d’un contracte de subministrament.

(ii) Quan exerciu el vostre dret d’oposició.

Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.

La resposta a aquestes enquestes sempre és voluntària.

Us podreu oposar al tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat en qualsevol moment i de manera gratuïta dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de privacitat.

Gestionar els impagaments i el cobrament de deutes (en cas que es produeixi algun impagament per part vostra).

L’interès legítim de Redes GLP a buscar vies per garantir que es respectin els vostres drets contractuals i així fer efectiu el cobrament dels imports que us són deguts.
Considerem que qualsevol client té una expectativa raonable que li siguin reclamats aquells imports que degui a Redes GLP pels productes o serveis contractats.
L’interès legítim de Redes GLP, de conformitat amb l’article 20 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Les dades relatives a l’incompliment de les vostres obligacions dineràries podrien ser comunicades a sistemes d’informació creditícia, i se us n’informaria oportunament. Això és farà d’acord amb el que disposa l’article 20 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
Així mateix, poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Redes GLP, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.

Redes GLP conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat mentre siguin necessàries per a la finalitat descrita.
En cas que es produeixi algun impagament per part vostra, Redes GLP només comunicarà les dades per al seu manteniment en el sistema d’informació creditícia mentre persisteixi l’incompliment, amb el límit màxim de cinc anys des de la data de venciment de l’obligació dinerària.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.

En cas que es fes la comunicació de dades a sistemes d’informació creditícia, se us informa que, de conformitat amb el que preveuen l’article 20 de la LOPDGDD i l’article 26 del Reglament UE 2016/679 (RGPD), Redes GLP i l’entitat que gestionés el sistema d’informació creditícia subscriurien un acord com a corresponsables del tractament.

Gestionar el vostre registre com a usuari a l’Àrea Privada de Client. (quan ho hàgiu sol·licitat), la qual cosa us permetrà accedir-hi i fer ús de les funcionalitats que aquesta ofereix.

El consentiment que heu prestat en donar-vos d’alta a través del formulari online.

Podrien tenir accés a les vostres dades prestadors de serveis i proveïdors de Redes GLP, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.

Redes GLP conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que ocorri el primer dels esdeveniments següents:

(i) Quan deixeu de ser titular d’un contracte de subministrament.

(ii) Quan retireu el vostre consentiment o d’una altra manera gestioneu la vostra baixa com a usuari de l’Àrea Privada de Client.

Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.

Aquelles dades que apareguin marcades com a obligatòries al corresponent formulari de registre són necessàries per poder gestionar adequadament el vostre registre com a usuari, per la qual cosa no us hi podreu registrar en cas que no les faciliteu.

Redes GLP només destinarà a aquesta finalitat les dades que hàgiu facilitat durant el procés de registre a l’Àrea Privada de Client.

Teniu dret a retirar el vostre consentiment en qualsevol moment i de manera gratuïta, dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de Privacitat.

La revocació d’aquest consentiment implicarà la impossibilitat de continuar sent usuari de l’Àrea Privada Client de Redes GLP, la qual cosa us impedirà accedir-hi i fer ús de les funcionalitats que ofereix.

C. RESPECTE D’AQUELLES PERSONES QUE CONTACTEN AMB REDES GLP AMB DIFERENTS FINALITATS

En ocasions, tant si sou titular d’un contracte de subministrament com si no, podeu dirigir-vos a Redes GLP per sol·licitar informació, pressupostos, formular consultes, participar en promocions organitzades per Redes GLP, o bé interactuar o fer altres gestions diverses amb Redes GLP al marge de l’existència o no d’una prèvia relació contractual o d’un altre tipus amb Redes GLP, facilitant-nos amb aquesta finalitat algunes de les vostres dades personals. Aquestes dades poden ser tractades per Redes GLP amb les finalitats descrites a continuació:

FINALITAT DEL TRACTAMENT

BASE JURÍDICA

DESTINATARIS

TERMINI DE CONSERVACIÓ

OBSERVACIONS

Gestionar i atendre la petició, la consulta, la sol·licitud d’informació o el requeriment que hàgiu efectuat a Redes GLP, no relacionat amb un contracte prèviament subscrit amb Redes GLP o amb la prèvia titularitat d’un contracte de subministrament.

El consentiment que heu prestat en fer aquesta petició, consulta o requeriment a través d’algun dels canals habilitats per Redes GLP a aquest efecte.

Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Redes GLP, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.

Redes GLP únicament conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que ocorri el primer dels esdeveniments següents:

(i) Quan finalitzi la gestió de la vostra petició o consulta.

(ii) Quan sol·liciteu la supressió o revoqueu el consentiment atorgat.

Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.

Les dades que seran tractades per Redes GLP amb aquesta finalitat són aquelles que heu facilitat en ocasió de la petició, consulta o requeriment corresponent.

Teniu dret a retirar el vostre consentiment en qualsevol moment i de manera gratuïta, dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de Privacitat.

La revocació d’aquest consentiment implica la renúncia que sigui atesa la vostra petició o consulta.

Gestionar l’organització i el desenvolupament, fins a la seva conclusió, de la promoció, el concurs, el sorteig o similar (d’ara endavant, la “Promoció”) de Redes GLP en què us hàgiu inscrit. En particular, per identificar els usuaris participants, seleccionar els guanyadors i gestionar el lliurament del premi a aquests últims.

El consentiment que heu prestat en inscriure-us en la Promoció.

Podrien tenir accés a les vostres dades prestadors de serveis i proveïdors de Redes GLP, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.

Redes GLP conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que ocorri el primer dels esdeveniments següents:

(i) Quan hagin transcorregut tres (3) mesos des de la conclusió de la Promoció.

(ii) Quan sol·liciteu la supressió o revoqueu el consentiment atorgat.

Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.

Les dades que seran tractades per Redes GLP amb aquesta finalitat són aquelles que heu facilitat en el moment d’inscriure-us en la Promoció.

Aquelles dades que apareguin marcades com a obligatòries al corresponent formulari d’inscripció són necessàries per poder gestionar adequadament la vostra participació en la Promoció, per la qual cosa no us hi podreu inscriure en cas que no les faciliteu.

Teniu dret a retirar el vostre consentiment en qualsevol moment i de manera gratuïta, dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de Privacitat.

La revocació del consentiment prestat en inscriure-us implicarà la renúncia a participar en la Promoció.

Contactar-vos per conèixer el vostre grau de satisfacció amb el servei rebut, o amb la promoció o concurs en què hàgiu participat.

L’interès legítim de Redes GLP a avaluar la qualitat dels serveis prestats, tant per la mateixa Redes GLP com per aquells col·laboradors o tercers amb què treballeu en relació amb aquests serveis, perquè és fonamental per garantir uns estàndards de qualitat adequats.

Considerem que, en fer ús o rebre un servei de Redes GLP, teniu una expectativa raonable de ser consultat sobre això.

Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Redes GLP, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.

Redes GLP únicament conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que ocorri el primer dels esdeveniments següents:

(i) Quan es completi la finalitat descrita.

(ii) Quan exerciu el vostre dret d’oposició.

Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.

Us podreu oposar al tractament de les vostres dades amb aquesta finalitat en qualsevol moment i de manera gratuïta dirigint la vostra sol·licitud a qualsevol de les adreces que, per a l’exercici de drets sobre protecció de dades, s’indiquen en aquesta Política de Privacitat.

D. RESPECTE DE PERSONES DE CONTACTE I REPRESENTANTS LEGALS D’ENTITATS, AIXÍ COM D’EMPRESARIS INDIVIDUALS I PROFESSIONALS LIBERALS, O BÉ REPRESENTANTS DE COMUNITATS DE PROPIETARIS

En ocasions, Redes GLP pot mantenir una relació professional amb la persona jurídica en la qual presteu els serveis, amb la comunitat de propietaris que representeu, o bé amb vós mateix si sou un empresari individual o un professional liberal. En aquests casos, pot passar que Redes GLP disposi de les vostres dades de contacte i, en ocasions, les relatives a la funció o el càrrec que exerciu (en conjunt, les dades de contacte professional). Aquestes dades poden ser tractades per Redes GLP amb les finalitats descrites a continuació:

FINALITAT DEL TRACTAMENT

BASE JURÍDICA

DESTINATARIS

TERMINI DE CONSERVACIÓ

OBSERVACIONS

Mantenir una relació professional amb (segons correspongui):

(i) La persona jurídica en la qual presteu els vostres serveis

(ii) Vós, en qualitat d’empresari individual o professional liberal.

L’interès legítim de Redes GLP, de conformitat amb l’article 19 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Redes GLP, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.

Redes GLP conservarà i tractarà les vostres dades de contacte professional amb aquesta finalitat fins que en sol·liciteu la supressió o exerciu el vostre dret d’oposició.

Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.

Les vostres dades de contacte professional poden haver estat obtingudes:

(i) Amb motiu de la celebració o execució d’un contracte o d’una relació professional entre Redes GLP i la persona jurídica en la qual presteu els serveis, o bé amb vós mateix en la vostra qualitat d’empresari individual o professional liberal.

(ii) A través de tercers, pertanyents al sector públic o privat, o bé a través d’informació pública o de fonts d’accés públic.

(iii) Mitjançant networking o reunions professionals amb membres de Redes GLP.

(iv) O poden haver estat facilitades a Redes GLP per vós mateix o per l’entitat o organisme en el qual presteu els serveis o per aquella altra entitat o organisme superior del qual depeneu.

El tractament de les vostres dades de contacte professional té com a objectiu poder gestionar adequadament qualsevol relació de Redes GLP amb la persona jurídica en la qual presteu els vostres serveis, o bé amb vós en qualitat d’empresari individual o professional liberal, però les vostres dades no seran tractades per gestionar una relació amb vós com a persona física.

Gestionar els impagaments i el cobrament de deutes (en cas que es produeixi algun impagament per part vostra en la vostra condició d’empresari individual o professional liberal).

L’interès legítim de Redes GLP a buscar vies per garantir que es respectin els vostres drets contractuals i així fer efectiu el cobrament dels imports que us són deguts.
Considerem que qualsevol client té una expectativa raonable que li siguin reclamats aquells imports que degui a Redes GLP pels productes o serveis contractats.
L’interès legítim de Redes GLP, de conformitat amb l’article 20 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Les dades relatives a l’incompliment de les vostres obligacions dineràries podrien ser comunicades a sistemes d’informació creditícia, i se us n’informaria oportunament. Això és farà d’acord amb el que disposa l’article 20 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
Així mateix, poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Redes GLP, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.

Redes GLP conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat mentre siguin necessàries per a la finalitat descrita.
En cas que es produeixi algun impagament per part vostra, Redes GLP només comunicarà les dades per al seu manteniment en el sistema d’informació creditícia mentre persisteixi l’incompliment, amb el límit màxim de cinc anys des de la data de venciment de l’obligació dinerària.
Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.

En cas que es fes la comunicació de dades a sistemes d’informació creditícia, se us informa que, de conformitat amb el que preveuen l’article 20 de la LOPDGDD i l’article 26 del Reglament UE 2016/679 (RGPD), Redes GLP i l’entitat que gestionés el sistema d’informació creditícia subscriurien un acord com a corresponsables del tractament.

Mantenir una relació professional amb la Comunitat de Propietaris que representeu.

L’interès legítim de Redes GLP d’oferir els seus serveis, mantenir i gestionar qualsevol relació de negocis amb una comunitat de propietaris, sent la interlocució amb l’entitat esmentada únicament possible a través de la persona del president de l’esmentada comunitat de propietaris, o d’aquella altra persona que s’encarregui de la seva representació legal.

Redes GLP considera que els interessats que exerceixen la representació de la comunitat de propietaris tenen una expectativa raonable de ser contactats per a les finalitats assenyalades.

Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Redes GLP, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.

Redes GLP únicament conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat fins que en sol·liciteu la supressió o exerciu el vostre dret d’oposició.

Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.

El tractament de les vostres dades de contacte professional és necessari per poder gestionar adequadament qualsevol relació de Redes GLP amb la comunitat de propietaris que representeu, però les vostres dades no seran tractades per gestionar una relació amb vós com a persona física.

Les vostres dades de contacte poden haver estat obtingudes de les maneres següents:

(i) Per haver estat facilitades a Redes GLP per vós mateix o per la comunitat de propietaris que representeu.

(ii) A través de tercers, pertanyents al sector públic o privat, o bé a través d’informació pública o de fonts d’accés públic.

(iii) Mitjançant networking o reunions professionals amb membres de Redes GLP.

 

E. ALTRES TRACTAMENTS

FINALITAT DEL TRACTAMENT

BASE JURÍDICA

DESTINATARIS

TERMINI DE CONSERVACIÓ

OBSERVACIONS

Gestionar les sol·licituds presentades per vostè per a el’exercici dels vostres drets individuals en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

El compliment de l’obligació legal imposada al responsable del tractament pel Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Poden tenir accés a les vostres dades personals els prestadors de serveis i proveïdors de Redes GLP, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.

Redes GLP conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat mentre siguin necessàries per a la finalitat descrita.

Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.

CComplir obligacions legals imposades per la normativa aplicable a Redes GLP.

El compliment d’una obligació legal aplicable a Redes GLP.

Les vostres dades personals seran comunicades a aquells tercers als quals Redes GLP estigui legalment obligada a comunicar-les.

Així mateix, podrien tenir accés a les vostres dades prestadors de serveis i proveïdors de Redes GLP, en qualitat d’encarregats del tractament, amb els quals hàgim subscrit els corresponents contractes per poder donar compliment a la finalitat abans indicada.

Redes GLP conservarà i tractarà les vostres dades amb aquesta finalitat mentre siguin necessàries per a la finalitat descrita.

Posteriorment, podria ser aplicable l’obligació de bloqueig imposada per la legislació.

En ocasions, Redes GLP ha de tractar les vostres dades personals, generalment, comunicant-les a un tercer, per donar compliment a una obligació legal que li és aplicable.

A continuació, us assenyalem els casos més rellevants derivats de la normativa del sector de l’energia:

– Elaboració d’un cens d’usuaris amb les dades de la instal·lació i els resultats de les revisions obligatòries partint del Reial decret 1085/1992, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament de l’activitat de distribució de gasos liquats del petroli.

– Comunicació de dades a la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència, quan així ho imposi la normativa que regula els processos propis de l’activitat de subministrament i distribució de Redes GLP que estan regulats i han d’executar-se tal com exigeix la normativa, fonamentalment la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs; el Reial decret 1085/1992, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament de l’activitat de distribució de gasos liquats del petroli; el Reial decret 984/2015, de 30 d’octubre, pel que es regula el mercat organitzat de gas i l’accés de tercers a les instal·lacions del sistema de gas natural i el Reial decret 1085/2015, de 4 de desembre, de foment dels biocarburants.

S’hi sumarien aquells altres supòsits en què Redes GLP té l’obligació legal de comunicar les dades personals que, si escau, li siguin requerides per l’autoritat judicial o administrativa competent, així com pels Cossos i Forces de Seguretat. Per exemple, aquelles derivades de la normativa següent:

Art. 7 de la Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a finalitats de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d’infraccions penals i d’execució de sancions penals.

Art.18 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

IV. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.

Redes GLP no preveu la realització de transferències internacionals en el curs del tractament de les vostres dades personals amb les finalitats indicades.
Si per al tractament de les vostres dades amb les finalitats indicades aquestes s’haguessin de transferir fora de l’Espai Econòmic Europeu (“EEE”), aquestes transferències es farien sobre la base de la signatura amb les companyies esmentades localitzades fora de l’EEE de clàusules tipus de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea per a transferències internacionals, o bé sobre la base de l’adopció d’alguna de les altres garanties adequades que preveu la normativa aplicable.

V. DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Redes GLP ha designat un delegat de protecció de dades, amb les dades de contacte següents:

– Adreça postal: Avinguda d’América, 38 – CP 28028, Madrid

– Adreça electrònica: dpd-dpo@naturgy.com

VI. DRETS SOBRE LES VOSTRES DADES PERSONALS

Els drets que legalment us assisteixen i que podreu exercir, quan escaigui, són els següents:

DRET

CONTINGUT

Accés

Podreu consultar les vostres dades personals que estan essent objecte de tractament per part de Redes GLP.

Rectificació

Podreu modificar les vostres dades personals quan siguin inexactes o incompletes.

Supressió

Podreu sol·licitar l’eliminació de les vostres dades personals.

Oposició

Podreu sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals sobre la base de l’interès legítim. Així mateix, podreu oposar-vos al fet que les vostres dades personals siguin tractades amb finalitats de màrqueting directe, cosa que inclou l’elaboració de perfils en la mesura que estigui relacionada amb el màrqueting directe esmentada.

Limitació del tractament

Podreu sol·licitar la limitació al tractament de les vostres dades:

Mentre es comprovi la impugnació de l’exactitud de les vostres dades.

CQuan el tractament sigui il·lícit, però us oposeu a la supressió de les vostres dades i sol·liciteu la limitació del seu ús. Quan Redes GLP ja no necessiti tractar les vostres dades, però les necessiteu per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Quan us hàgiu oposat al tractament de les vostres dades per al compliment d’una missió d’interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els vostres.

No decisions automatitzades

Podreu sol·licitar no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades.

Retirar consentiment

Podreu retirar en qualsevol moment, sense efecte retroactiu, el consentiment que hàgiu prestat prèviament per autoritzar el tractament de les vostres dades per a una finalitat determinada.

Portabilitat

Podreu rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hàgiu facilitat, així com transmetre-les a una altra entitat.

Podreu exercir els drets esmentats a través dels canals següents:

Adreça electrònica: derechoslopdRedes GLP@naturgy.com

Adreça postal: A l’atenció del Servei d’Atenció al Client Redes GLP, plaça del Gas, núm. 2, 08003 Barcelona.

En la comunicació ha de constar com a referència “Sol·licitud protecció de dades – Exercici de drets”. Com que aquests drets són individuals, Redes GLP ha de verificar que siguin exercits per l’interessat o la persona autoritzada. Per a això, heu d’acreditar la vostra identitat enviant una còpia del DNI, el NIE, el passaport o un document equivalent, per les dues cares. En cas que exerceixi els vostres drets una persona autoritzada per l’interessat, heu d’enviar també la identificació de l’autoritzat i una còpia d’aquesta autorització.

Redes GLP facilitarà la informació sol·licitada en el termini màxim d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini es podrà prorrogar dos mesos més en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds.
Si considereu que no hem tractat les vostres dades personals adequadament podeu contactar amb el delegat de protecció de dades a través dels canals abans indicats.

En qualsevol cas, us informem que, si considereu que en el tractament de les vostres dades personals s’ha comès una infracció de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, també teniu dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent (p. ex. Agència Espanyola de Protecció de Dades – www.aepd.es).

Febrer 2022