Facturació

T’oferim una explicació visual i senzilla de la teva factura de gas perquè entenguis tota la informació que conté.

Recorda que pots facilitar la teva lectura al telèfon gratuït 900 510 511.

Detall de la factura

Informació d’atenció al client

S’indiquen els telèfons gratuïts de contacte que pot utilitzar el client per fer qualsevol consulta, gestió o comunicació d’incidències.

Informació sobre el client

1. Dades contractuals

Apareix identificat el número de contracte associat al subministrament, així com les dades del titular del contracte (nom i cognoms, CIF/ NIF) i l’adreça del subministrament.

2. Dades postals

Apareixen identificades les dades del receptor de la factura, que poden no coincidir amb l’adreça del subministrament.

3. Dades de cobrament

Inclou les dades bancàries facilitades pel client perquè Gas Natural Red GLP faci el càrrec de la factura. En aquesta factura apareixen ocults els 4 últims dígits per preservar la confidencialitat i la seguretat de les dades bancàries del client

Detall de la facturació al client sobre lectura i consum

En aquesta part de la factura s’indica:

– El codi CUPS, que és el codi universal del punt de subministrament. És un identificatiu únic de cada subministrament. Amb aquest codi el client pot fer qualsevol consulta o gestió relacionada amb el seu subministrament.

– Lectura actual i anterior del comptador de gas. Apareix la data de totes dues. Segons com la faciliti el client, la lectura pot ser:

* Lectura real. És la lectura marcada pel comptador.

Lectura facilitada. És la lectura facilitada pel client a través d’algun dels canals de contacte disponibles.

Lectura estimada. És la lectura que es fa partint dels consums anteriors, en no disposar de lectura real o facilitada.

– Consum. Mesurat en m3. S’obté de la diferència entre ambdues lectures (actual i anterior) en el marc temporal que s’està facturant.

– Historial de facturació. Inclou un gràfic del consum realitzat els últims dos anys.

– Detall facturació. En aquest apartat s’inclouen:

* Data d’emissió de la factura, número de factura, tipus de gas, tarifa, lloc d’emissió de la factura, preus BOE, preu de gas, factor de conversió a volum, conceptes de gas, altres conceptes facturats, IVA.

Preu de gas. Segons BOE en €/kg.

* Factor de conversió a volum. La normativa obliga a facturar el gas propà en €/kg, però en mesurar-se en m3, és obligatori fer la transformació dels m3 a kg. Aquest varia en funció de la pressió atmosfèrica, la temperatura mitjana de la zona i la pressió del subministrament.

* Conceptes de gas:

Terme fix. Representa el cost que el client paga per rebre gas al seu domicili. Es factura tant si es consumeix gas com si no se’n consumeix.

Consum de gas. És el consum de gas realitzat en el període de facturació indicat a la factura (m3 x preu gas x factor conversió). L’actualització dels preus de gas propà es produeixen mensualment al BOE i varia al llarg de l’any.

* Altres conceptes facturats:

Lloguer de comptador. En el cas que sigui propietat de la distribuïdora, a la factura es repercuteix el cost del lloguer.

Cànon IRC. És l’import que es cobra als usuaris per la “instal·lació receptora comuna“, és a dir, la canalització exterior realitzada per la distribuïdora per al subministrament de gas fins a la clau de connexió de servei de gas del client.

Inspecció periòdica. Cada 5 anys és obligatori efectuar una inspecció de les instal·lacions receptores de gas dels usuaris. El client pot sol·licitar-ne la realització a una empresa instal·ladora de gas autoritzada o a través de la distribuïdora de la seva zona.

IVA. A tots aquests conceptes se’ls aplica l’impost sobre el valor afegit corresponent en vigor.