Facturación

Ofrecémosche unha explicación visual e sinxela da túa factura de gas para que entendas toda a información que contén.

Recorda que podes facilitar a túa lectura no teléfono gratuíto 900 510 511.

Detalle da factura

Información de atención ao cliente

Indícanse os teléfonos gratuítos de contacto que pode utilizar o cliente para realizar calquera consulta, xestión e comunicación de incidencias.

Información sobre o cliente

1. Datos contractuais

Aparece identificado o número de contrato asociado á subministración, así como os datos do titular do contrato (nome e apelidos, CIF/NIF) e o enderezo da subministración.

2. Datos postais

Aparecen identificados os datos do receptor da factura, que pode non coincidir co enderezo da subministración.

3. Datos de cobramento

Inclúe os datos bancarios facilitados polo cliente para que Gas Natural Redes GLP realice o cargo da factura. Na devandita factura aparecen ocultos os 4 últimos díxitos para preservar a confidencialidade e seguridade dos datos bancarios do cliente

Detalle da facturación ao cliente sobre Lectura e Consumo

Nesta parte da factura indícase:

– O Código CUPS, que é o Código Universal do Punto de Subministración. É un identificativo único de cada subministración. Con este código, o cliente pode realizar calquera consulta ou xestión relacionada coa súa subministración.

– Lectura actual e anterior do contador de gas. Aparece a data de ambas as dúas. Segundo o que facilite o cliente, a lectura pode ser:

* Lectura real. É a lectura marcada polo contador.

Lectura facilitada. É a lectura facilitada polo cliente a través dalgunha das canles de contacto dispoñibles.

Lectura estimada. É a lectura que se realiza sobre a base dos consumos anteriores, ao non dispoñer de lectura real ou facilitada.

– Consumo. Medido en m3. Obtense da diferenza entre ambas as dúas lecturas (actual e anterior) no período de tempo que se está a facturar.

– Historial de Facturación. Inclúe un gráfico do consumo realizado nos 2 últimos anos

– Detalle Facturación. Neste apartado inclúense:

* Data emisión factura, Número de factura, Tipo gas, Tarifa, Lugar emisión factura, Prezos BOE, Prezo de gas, Factor conversión a volume, Conceptos gas, Outros conceptos facturados e IVE.

Prezo de gas. Segundo BOE en €/kg.

* Factor conversión a volume. A normativa obriga a facturar o gas propano en €/kg, non obstante, ao medirse en m3, é obrigatorio realizar a transformación dos m3 en kg. Este varía en función da presión atmosférica, temperatura media da zona e presión da subministración.

* Conceptos Gas:

Termo fixo. Representa o custo que o cliente paga por recibir gas no seu domicilio. Factúrase de consumir ou non gas.

Consumo gas. É o consumo de gas realizado no período de facturación indicado na factura (m3 x prezo gas x factor conversión). A actualización dos prezos de gas propano prodúcese de forma mensual no BOE e variará ao longo do ano.

* Outros Conceptos Facturados:

Alugueiro de contador. No caso de que sexa propiedade da distribuidora, na factura repercútese o custo do alugueiro.

Canon IRC.   É o importe que se cobra aos usuarios pola “Instalación Receptora Común“, é dicir, a canalización exterior realizada pola distribuidora para a subministración de gas ata a chave de acometida de gas do cliente.

Inspección Periódica. Cada 5 anos é obrigatorio efectuar unha inspección das instalacións receptoras de gas dos usuarios. O cliente pode solicitar a súa realización a unha empresa instaladora de gas autorizada ou a través da distribuidora da súa zona.

IVE. A todos estes conceptos aplícaselles o imposto sobre o valor engadido correspondente en vigor.