En que consiste?

A túa instalación de gas necesita inspeccións periódicas, para garantirche un aproveitamento óptimo da enerxía e a maior seguridade na súa utilización. Resolvemos todas as dúbidas que podes ter sobre o proceso de inspección periódica:

Que é a inspección periódica e como me afecta?

A túa instalación de gas debe pasar obrigatoriamente unha inspección cada 5 anos para comprobar que cumpre cos requisitos técnicos e de seguridade.

Esta comprobación pódena realizar as empresas instaladoras habilitadas ou a túa empresa distribuidora de gas.

O mantemento, conservación e bo uso da instalación de gas é responsabilidade do titular desta ou do usuario da instalación.

Cales son os posibles resultados da inspección periódica?

Satisfactorio. A túa instalación quedou en regra no momento da inspección.

Non satisfactorio. Detectáronse anomalías que hai que corrixir.

Ausente. Non se puido realizar a inspección e hai que concertar unha nova visita.

Que se valora nunha inspección periódica?

1.A ausencia de fugas de gas na instalación

2.A comprobación das canalizacións do gas (zonas visibles e accesibles)

3.Condicións de ventilación e a situación dos contadores

4.A ventilación dos locais que conteñen aparatos de gas

5.A conexión dos aparatos á instalación de gas

6.Os condutos de evacuación de quentadores e caldeiras

7.Comprobación da combustión en quentadores, caldeiras e vitrocerámicas de gas

8.As condicións de funcionamento dos aparatos que funcionan con gas

Como manter unha instalación en bo estado?

1.Mantén a zona do quentador ou caldeira limpa e accesible

2.Non manipules a instalación nin os aparatos de gas de calquera xeito sen asistencia profesional.

3.Non impidas a entrada de aire nos orificios e non obstrúas as ventilacións.

4.Non colgues obxectos das canalizacións do gas ou das súas chaves.

5.Non almacenes produtos combustibles preto dos aparatos que funcionan con gas.

Que sucede se non permito que se leve a cabo a inspección?

A túa instalación de gas require certos coidados para garantir a súa utilidade. Non esquezas pasar a inspección, pola túa seguridade. Se non pasa a inspección, notificarase ao organismo competente da túa comunidade autónoma e pode interromperse a subministración de gas.

Ponte en contacto co noso Servizo de Atención ao cliente no teléfono 900 510 511 dispoñible as 24 horas do día para concertar unha nova cita.