Certificacions d’inspecció

Nou reglament

D’acord amb la legislació vigent, el nou RD 984/2015, de 30 d’octubre, que podreu trobar al nostre web, la inspecció periòdica s’haurà de realitzar cada cinc anys, i la distribuïdora (RedesGLP) serà qui notifiqui mitjançant una carta als clients la realització d’aquesta, i els comunicarà la possibilitat de triar una empresa instal·ladora de gas habilitada per fer la inspecció de la seva instal·lació.

Si el client vol fer la inspecció amb una empresa instal·ladora, aquest disposarà del termini indicat a la carta per contactar amb l’instal·lador, i serà l’instal·lador el responsable de notificar a RedesGLP la realització i el resultat de la inspecció.

La reglamentació especifica que les empreses distribuïdores hauran de comunicar als usuaris connectats a la seva xarxa, amb una antelació mínima de tres mesos, la necessitat d’efectuar la inspecció periòdica de les instal·lacions receptores comunes i/o de les instal·lacions individuals dels punts de subministrament connectats a les seves xarxes. Si passat el termini RedesGLP no rep el certificat corresponent de la inspecció, es considerarà que el client no ha realitzat la inspecció amb una empresa instal·ladora i, per tant, la inspecció de la instal·lació la realitzarà la distribuïdora.

Si el que vols informar és una inspecció periòdica d’una instal·lació subministrada des d’una xarxa canalitzada de gas liquat del petroli (GLP), accedeix a l’enllaç següent: